neem contact op

algemene voorwaarden

Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Als Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen de volgende persoonsgegevens van u vragen:Uw persoonsgegevens worden Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.


Persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;


Uw persoonsgegevens worden door Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen de volgende persoonsgegevens van u vragen:


Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Artsen en (para)medici
Advocatenkantoren e.d. welke gegevens nodig hebben voor letselschade afhandeling.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


Alle personen die namens Fysiocentrum Enkhuizen, Fysiocentrum Hoogkarspel, Fysiocentrum Venhuizen en Fysiosport Enkhuizen/Hoogkarspel/Venhuizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Verstrekking aan derden

Binnen de EU

Minderjarigen

Bewaartermijn

Beveiliging

Rechten omtrent uw gegevens

Klachten

Vragen

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van Fysiocentrum Enkhuizen. Voor vragen kun je dagelijks contact opnemen met ons secretariaat tijdens kantoortijden (08.30 – 12.30 uur).

Aanmelding, verwijzing & directe toegankelijkheid fysiotherapie
U kunt zich op diverse manieren aanmelden bij Fysiocentrum Enkhuizen. Dit kan op verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Ook kunt u bij Fysiocentrum Enkhuizen gebruik maken van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie. Dit betekent dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief een afspraak kunt maken bij Fysiocentrum Enkhuizen. Bij de 1e aanmelding zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen met een identiteitsbewijs. Ook verzoeken wij u een handdoek mee te nemen.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Ook is het afhankelijk van het type klacht waar u voor komt. Dit betekent in het kort:

Niet chronische klachten
• Worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering als u deze heeft.
• Bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat verzekering niet dekt te betalen.
• Bij geen aanvullende verzekering dient u deze zelf te betalen.

Chronische klachten (chronische lijst Borst) (besluit zorgverzekering (BZV)
• Eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering als u deze heeft. Bij onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering dient u zelf het resterende deel van het bedrag wat verzekering niet dekt te betalen.
• Bij geen aanvullende verzekering dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen.
• Overige behandelingen bij meer dan 20 zittingen worden vergoed vanuit uw basisverzekering.
• Let op: Wanneer u vanuit de basisverzekering vergoed wordt kan het zijn dat uw eigen risico wordt aangesproken.

U bent zelf verantwoordelijk voor kennis van verzekerings- en betalingsvoorwaarden en wanneer verzekeringstegoeden worden overschreden. Wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een particuliere factuur van ons.

Behandelafspraken maken en wijzigen
U kunt telefonisch afspraken maken en/of wijzigen. Wij verzoeken u tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak af te melden. Indien u niet tijdig afbelt zijn wij genoodzaakt u de zitting in rekening te brengen.

Gebruik maken faciliteiten Fysiocentrum Enkhuizen
• Wij verzoeken u de oefenruimte te betreden met schone (sport-) schoenen.
• Fysiocentrum Enkhuizen is niet verantwoordelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of andere die de praktijk betreden.
• Het gebruik van apparatuur geschiedt op eigen risico en enkel met toestemming van de therapeut.

Betalingsvoorwaarden
• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Fysiocentrum Enkhuizen.
• Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welk niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening gebracht worden.
• Behandelingen welk niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komt zal aan u persoonlijk gefactureerd worden, en dient door u binnen onderstaand betalingstermijn voldaan te worden.
• Betaling voor de diensten van Fysiocentrum Enkhuizen dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Fysiotherapie Uniek vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
• Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.